Movies » Archives » ดาวคะนอง

View All+

ดาวคะนอง

  Lead Actors  อภิญญา สกุลเจริญสุข, อารักษ์ อมรศุภศิริ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
  Director  อโนชา สุวิชากรพงศ์
  Genre  Drama
  Release Date  30 March 2017

 

 

 

 


 

Share

เล่าเรื่องการทับซ้อนโคจรผ่านทางกันของมนุษย์เราที่ทุกคนต่างเหมือนดาว ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงพยายามบันทึกความทรงจำที่คลาดเคลื่อน ประวัติศาสตร์ที่พร่าเลือน และสรรพสิ่งต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตมนุษย์

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate