Movies » Coming Soon » น้องฮัก

View All+

น้องฮัก

  Lead Actors  Amphaiphun Phommapunya, Vilouna Phetmany
  Director  Mattie Do
  Genre  Drama | Horror
  Release Date  18 May 2017

 

 

 

 


 

Share

"นก"หญิงสาวจากชนบทของลาวถูกเรียกตัวเข้าสู่บ้านของญาติห่างๆที่สายตากำลังเสียเพื่อเข้ามาดูแล "อะนา" เศรษฐีหญิงที่มักจะเห็นภาพหลอน แต่เธอไม่รู้ว่าความจริงแล้ว ภาพหลอนที่เธอเห็นคือวิญญาณ ซึ่งมาบอกเลขลอตเตอรี่ให้ มีเพียงนกเท่านั้นที่รู้ความลับนี้ และเธอต้องเลือกระหว่างชีวิตคนหรือความร่ำรวย

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate