Cinema Promotions » MX4D Promotion : John Wick Chapter 2

MX4D Promotion : John Wick Chapter 2

 

 

 

 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น

เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล ลงบนบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “John Wick: Chapter 2” จากโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ 2 ใบ และโพสต์ลง Facebook ของคุณ พร้อมพิมพ์อีเมล์และแฮชแท็ก #SFjohnwick2 ใต้ภาพ ตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) ลุ้นรับของรางวัล นาฬิกา รุ่น Vivomove classic รวม 60 รางวัลจาก Garmin รวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 


สาขาที่ร่วมรายการ 

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และ Emprivé Cineclub

  ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี  

1 คุณชัยวัฒน์ รัตนเย็นใจ 31 คุณภัทรพินยา ผางสำเนียง
2 คุณสลิลทิพย์ แซ่โง้ว 32 คุณสถาพร นันทไพบูลย์
3 คุณปิยพงษ์ พุทธสงค์ 33 คุณทัศรียา สุวรรณชาตรี
4 คุณศรายุทธ์ ตัณทเทศ 34 คุณสไบพร ภัทรวัต
5 คุณกัญญาพัชร วัชรพงษ์กิตติ 35 คุณภาณุพงศ์ นะราแก้ว
6 คุณนุชนาฎ จิตรจรัส 36 คุณทวา ธราวัฒนธรรม
7 คุณภีมวรา ยอดประทุม 37 คุณวิโรจน์ วิรุฬห์ธาดา
8 คุณเลิศวัลลภ ศีรษะพลภูสิทธิ์ 38 คุณโสภณ กิ่งคำ
9 คุณณัทพงศ์ กองการ 39 คุณรติพงศ์ วิไลเจริญพัฒน์
10 คุณช่อทิพย์ น้อยมณี 40 คุณสุวพร ธีระธานี
11 คุณ Khanittha Rithta 41 คุณสุปาณี สิทธิพันธ์
12 คุณธัญย์ชนก เผ่าเจริญ 42 คุณสิริพงศ์ ตติยรัตน์ภูมิ
13 คุณสุวรรณา วิศาลโกศล  43 คุณนฤดล ม่วงศิษฐ์
14 คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม 44 คุณเอกราช ภูฆัง
15 คุณสุพรรณา นาคเฉลิม 45 คุณสุวรรณภา อินปากดี
16 คุณประกอบ ศรีสวย 46 คุณปิยะภรณ์ ปานแก้ว
17 คุณกวีวัฒน์ ทองพูล 47 คุณอิสริยา ยุตตานนท์
18 คุณณภัทร เตชะงามสุวรรณ 48 คุณธีรวัฒน์ บุตรแวว
19 คุณวิภพ เลาหเธียนประธาน 49 คุณณัฐริกานต์ ชุมภู
20 คุณอรวินท์ ปิฏฐปาตี 50 คุณณัฐสันต์ นิ่มทองคำ
21 คุณวัชรกรณ์ จิตรวรรณวงศ์ 51 คุณชิตนรงค์ คงทอง  
22 คุณศราวุฒิ พันธ์ศรี 52 คุณอดิศร ศรเดช
23 คุณเพ็ญพรรษา อุดมทรัพย์ 53 คุณแก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์
24 คุณก้องขวัญ มากแบน 54 คุณปิยดา แก้วดี
25 คุณขวัญชัย หุ้นเลิศสกุล 55 คุณอธิกรณ์ ธรรมนารถสกุล
26 คุณอาทิตย์ วิศาลโกศล 56 คุณเชาวลีย์ ทินบุรี
27 คุณเอกชัย แซ่ลิ้ม 57 คุณธมณณัฏฐ์ บุญมา
28 คุณวรรณภา โพธิ์หอม 58 คุณประยุทธ พริมสะโร
29 คุณสาโรช วจนะวิศิษฐ 59 คุณชาญ วงศ์ใหญ่
30 คุณณัฐดนัย ศรีคุ้มวงศ์ 60 คุณพรรณพนิดา หาญภูมิใจ


เงื่อนไขการรับรางวัล

-  ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-611-7111 ต่อ 512 (เวลาทำการ)

-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง John Wick2 จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

-  ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัท ฯ

-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 

-  ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

-  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

-  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ค่ายภาพยนตร์ สหมงคลฟิล์ม และ บริษัท จีไอเอส จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

 
อ่านเรื่องย่อและดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง John Wick : Chapter 2
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate