Cinema Promotions » Weekend Promotion : King Naresuan 6

Weekend Promotion : King Naresuan 6

 

 

 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น

ชมภาพยนตร์เรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค อวสานหงสา" ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองเขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อชิงโชคลุ้นรับแผ่นภาพทองคำแท้ 99.9 % Prima Art ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จาก PRIMA GOLD จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 90,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 450,000 บาท   

ระยะเวลาโปรโมชั่น

เริ่มตั้่งแต่วันที่ 9 – 22 เมษายน 2558 
 

สาขาที่ร่วมรายการ 

โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี   

ที่ได้รับรางวลั จากภาพยนตร์เรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค อวสานหงสา"

รางวัล : แผ่นภาพทองคาแท้ 99.9% จาก PRIMA ART มูลค่ารางวัลละ 90,000 บาท จานวน 5 รางวัล

1.) คุณสำเร็จ คำบันเทิง  โทร. 086-896-XXXX ผู้โชคดีจากสาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
2.) คุณจุฑามาศ นุตตโยธิน  โทร. 087-716-XXXX  ผู้โชคดีจากสาขาเซ็นทรัล รามอินทรา
3.) คุณณัตวิรา โสภพพินิจ  โทร. 081-430-XXXX  ผู้โชคดีจากสาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
4.) คุณสว่าง มะกอกคำ  โทร. 084-041-XXXX  ผู้โชคดีจากสาขาเมญ่า เชียงใหม่
5.) คุณธญัยธณ์ อภิโชสิหรัศมี  โทร. 084-322-XXXX  ผู้โชคดีจากสาขาเดอะสแควร์ บางใหญ่

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อวสานหงสา” จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

2. ผู้โชคดีต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (เป็นจานวนเงิน 4,500 บาท) หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ ก่อนรับรางวัล เท่านั้น

3. พนักงานและลูกจ้างของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) และ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะกรรมการดาเนินรายการ และคนในครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล

4. ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน-เวลา-สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางโทรศัพท์

5. ผู้โชคดีตกลงยินยอมให้บริษัทฯบันทึกภาพและเสียงของท่าน และ เผยแพร่ภาพและเสียงของท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของบริษัทฯได้ทุกประการ โดยจะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

6. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี

8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า ของรางวัลภาพ Prima Art ไม่สามารถเปลี่ยน คืน และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดในทุกกรณี และ ไม่อาจโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

9. รางวัลภาพ Prima Art เป็นการใช้เทคนิคพิมพ์ภาพลงบนแผ่นทองคำ แท้ 99.99% เพื่อการเก็บสะสมในรูปแบบงานศิลปะ ไม่ใช่ทองที่ซื้อขายได้ในตลาดทองคำ และ ไม่สามารถนา กลับมาหลอมใหม่ได้

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงหรือเหตุต่างๆที่เกิดจากเจ้าของสินค้า หรือ ผู้ให้บริการ หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

11. หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ

12. การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวิชญ์พล (เฮง) โทร. 084-114-1855 Email: wichapol@sahamongkolfilm.com

 

เรื่องย่อ ตัวอย่างหนัง ภาพ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค อวสานหงสา 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

   และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate