Cinema Promotions » X-Men : Apocalypse Promotion

X-Men : Apocalypse Promotion

 

 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น

เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “X-Men : Apocalypse” ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองเพื่อลุ้นบินฟรีสู่โอซาก้า โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 1,200,000 บาท 
 

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2559
 

สาขาที่ร่วมรายการ

โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

1.   คุณพงศกร ชำนาญกิจ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต โทร. 081-537-9XXX
2.   คุณคณิศร์ เทพชิต สาขาเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี โทร. 099-402-9XXX
3.   คุณเอกราช แก้วนิยม สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ โทร. 063-436-7XXX
4.   คุณมัลลิกา รุ่งโรจน์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 โทร. 086-808-6XXX
5.   คุณณัทชลิดา อุณหวิชัย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 081-847-6XXX
6.   คุณเอกพล คูสุวรรณ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ โทร. 086-919-9XXX
7.   คุณฐิรรัตน์ เลิศชาญวิทย์ สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ โทร. 095-614-9XXX
8.   คุณชนากานต์ รังคะวงษ์ สาขาโรบินสัน ศรีสมาน โทร. 097-093-7XXX
9.   คุณอารีรัตน์ ขันเกตุวิทย์   โทร. 089-632-5XXX
10.   คุณอนุวัฒน์ หอมระรื่น สาขาบิ๊กซี บางพลี โทร. 084-599-0XXX
11.   คุณวริศรา ทรัพย์โสม สาขาเมญ่า เชียงใหม่ โทร. 092-181-5XXX
12.   คุณนวกชมณ อุราโรจน์ สาขาเซ็นทรัล ศาลายา โทร. 084-662-1XXX
13.   คุณกิติพงษ์ เลิศหิรัญกิจ สาขาแหลมทอง ระยอง โทร. 089-636-6XXX
14.   คุณศิวกร ประเสริฐสังข์ สาขาโรบินสัน จันทบุรี โทร. 089-123-1XXX
15.   คุณนนทชา คัยนันทน์ สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี โทร. 081-862-0XXX


เงื่อนไขการรับรางวัล

- เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนและบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “X-MEN : Apocalypse” จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

- ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% จากมูลค่าของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ เท่านั้น

- ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องเสียค่าภาษีสนามบิน และค่าดำเนินการออกบัตรโดยสาร โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 

- ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

- Voucher โดยสารเครื่องบิน หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2559

- พนักงานและบุคคลในครอบครัวของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ค่ายภาพยนตร์ 20th Century Fox , สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

- ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินโดยสารไป – กลับ กรุงเทพฯ – โอซาก้า โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง

- ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง, ต้องเดินทางไปตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และต้องมีคุณสมบัติหรือไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ในกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัท กำหนด และ/หรือ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่กล่าวบริษัทไม่มีส่วนต้องรับผิด ชอบใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฎิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของ เอส เอฟ และ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

- บริษัท ฯ และ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด 

- บริษัท ฯ และ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงทั้งนี้จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

- ทางบริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

- หากผู้รับรางวัลไม่ทำตามขอตกลงและเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ โดยทางบริษัทจะถือสิทธิ์ขาดโดยมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป 

- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate