Cinema Promotions » SF Valentine’s Day 2017 Promotion

SF Valentine’s Day 2017 Promotion

 

 


 

Share  

รายละเอียดโปรโมชั่น

วีทริป (V-Trip)  ลุ้นทริปหวาน ควงคนรักเดินทางชมซากุระบาน ที่โอซาก้า ญี่ปุ่น
เมื่อลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ  เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งชิงโชค ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ -โอซาก้า ญี่ปุ่น ฟรี 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง  


ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 กุมภาพันธ์ 2560


สาขาที่ร่วมรายการ
                

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ


  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  

1 คุณ ธนพัฒน์ สัมพันธมิตร โทร. 094-868-58xx สาขาโรบินสัน ลพบุรี
2 คุณ ธัญญาลักษณ์ สันประเสริฐ โทร. 085-718-84xx สาขาเซ็นทรัล ลำปาง
3 คุณ อินทิรา โยคะโส โทร. 094-529-21xx สาขาฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง
4 คุณวายุ หันสมร โทร. 088-484-26xx สาขาโรบินสัน ปราจีนบุรี
5 คุณอิสระ มะณีวรรณ โทร. 064-965-56xx สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น
6 คุณภัสสราวุธ คงบุญ โทร. 085-260-26xx สาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช
7 คุณบุษยา โสวรรณ โทร. 081-123-47xx สาขาเซ็นทรัล สุราษฏธานี
8 คุณอธิชา ศิริกุล โทร. 086-372-29xx สาขาเดอะคริสตัล-เอกมัย
9 คุณศิริวรรณ ปิยะธาราธิเบศร์ โทร. 086-892-33xx สาขาเดอะคริสตัล-ราชพฤกษ์
10 Mr.Buathong Klomthaisons โทร. 081-811-92xx สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์


เงื่อนไขการรับรางวัล

-  เจ้าหน้าที่จากบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้ติดต่อ ผู้ได้รับรางวัลหลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยทางโทรศัพท์เท่านั้น

-  ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง และบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล 

-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีของรางวัล 5% ให้กับบริษัทฯ

-  ของรางวัลไม่สามารถโอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลประเภทอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้

-  กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป โดยผู้รับรางวัลต้องแสดงตน เพื่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือเป็นการสละสิทธิ์

-  ผู้โชคดีมีความยินยอมให้ถ่ายภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแพร่ภาพผู้ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

-  รางวัลที่ได้รับ จะมีรูปแบบเป็นบัตรอภินันทนาการ สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ในชั้นประหยัด (Economy Class) เพื่อบิน ไป-กลับ  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) –โอซาก้า ญี่ปุ่น  2 ที่นั่ง ต่อ 1 รางวัล 

-  ผู้ได้รับรางวัล ต้องเดินทางภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หากครบกำหนดแล้วไม่มีการจองที่นั่ง ถือเป็นโมฆะ 

-  ผู้รับรางวัลต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า 10 วันก่อนวันเดินทาง โดยส่งชื่อผู้เดินทาง เที่ยวบิน วันที่เดินทาง และ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ ยังอีเมล tax_voucher@airasia.com และมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ

-  บัตรรางวัลไม่สามารถสำรองที่นั่งเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ทั้งนี้ดุลยพินิจ ของบริษัท แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ในการสำรองที่นั่งถือเป็นที่สิ้นสุด

-  ตั๋วเครื่องบินนี้ ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

-  เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือชื่อผู้เดินทางได้ ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.airasia.com ภายใต้เมนู “เที่ยวบินของคุณ/จัดการบุ๊คกิ้ง” ก่อนเวลาตามกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด

-  บริษัท แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการออกบัตรโดยสารสำหรับบัตรอภินันทนาการที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า รวมทั้งยกเลิกบัตรโดยสารที่แลกรับจากบัตรอภินันทนาการนี้ได้ทันที หากบริษัท แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการทุจริต ปลอมแปลงบัตรอภินันทนาการหรือแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดในทางมิชอบด้วยกฏหมาย

-  บริษัท แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือการถูกขโมย

-  ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง, ต้องเดินทางไปตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และต้องมีคุณสมบัติหรือไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ในกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัท กำหนด และ/หรือ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่กล่าวบริษัทไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

-  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  และ SF Call Center 02-268-8888

 
 

Search

 

Member Login

Forget Password Resend Activate