นโยบายการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับประกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านว่า บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลของบริษัท โดยจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนจะเก็บและใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อรับประกันการให้บริการหรือการปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ที่บริษัทอาจมีต่อท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพแก่ท่านเป็นหลัก พร้อมกันนี้ บริษัทรับประกันการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด
เพื่อรับประกันการเก็บและใช้ข้อมูลของบริษัทอย่างมั่นใจและปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้จัดให้มีการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มเจ้าของข้อมูลในแต่ละกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบพร้อมทั้งจัดเตรียมกลไกการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ซื้อสินค้า Online

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าต่างๆ ของบริษัท (ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงตั๋วชมภาพยนตร์และสินค้าประเภทอื่นๆ) ผ่านช่องทาง Online เพื่อให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้าและนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการในการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล เพื่อการให้บริการโดยเฉพาะภายใต้สัญญาการซื้อขายสินค้า มีดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านและข้อมูลเพื่อการจัดส่งสินค้า อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ
2. ข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้าของท่าน รายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อ รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่ท่านชำระให้แก่บริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
3. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับระบบของบริษัทและอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน
4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้ยินยอมเปิดเผยและส่งต่อให้แก่บริษัทเพื่อประมวลผล

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อกระบวนการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการชำระเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า
2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าในครั้งถัดไป การติดต่อไปสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของลูกค้ามากจนเกินควร
3. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
4. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี
5. กรณีที่ลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชา สัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ
บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายให้แก่ท่านและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษีตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะให้บริษัทต้องดำเนินการ และกรณีได้รับความยินยอม บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับจะได้รับการเก็บเป็นความลับแต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าจากบริษัทให้แก่ท่าน (ii) ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทต้องใช้สิทธิในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ เป็นต้น และ (iii) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก SF+

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก SF+ ที่สมาชิกดังกล่าวอาจสมัครไว้กับ บริษัท ทั้งนี้ เมื่อท่านตกลงลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก SF+ รูปแบบแพ็กเกจต่างๆ กับทางบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกหรือการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดให้แก่ท่านเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่ท่าน
นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการเป็นสมาชิก SF+ ของท่านกับบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการหรือการจำหน่ายสินค้าหรือธุรกรรมอื่นๆ ที่บริษัทอาจให้แก่ท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการหรือการติดต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกที่อาจเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัทและบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ เป็นส่วนที่ท่านต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศสำหรับแต่ละการประมวลผลดังกล่าว โดยเฉพาะการประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก
ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีความจำเป็นสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อการสมัครสมาชิกและการจัดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกต่างๆ ที่บริษัทต้องดำเนินการให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูล มีดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล และที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครของสมาชิกแต่ละประเภท
2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
3. ข้อมูลการชำระค่าสมาชิกและรายละเอียดธุรกรรมการซื้อตั๋วภาพยนตร์ของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงินค่าสมาชิก ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงรายละเอียดธุรกรรมการซื้อตั๋วภาพยนตร์ของท่านเพื่อการสะสมคะแนนและการรับส่วนลดต่างๆ ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนดตามแต่ละระยะเวลา
4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจส่งให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติการสมัครสมาชิกตามเงื่อนไขการพิจารณาที่บริษัทอาจกำหนดตามแต่ละระยะเวลา
2. เพื่อการยืนยันสิทธิการเป็นสมาชิกของสมาชิกแต่ละท่าน ในการที่บริษัทจะให้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิก อันได้แก่ (1) การสะสมคะแนนจากการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เพื่อใช้สิทธิในการแลกของรางวัลหรือการแลกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (2) การได้รับส่วนลดพิเศษหรือได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทอาจจัดขึ้น และ (3) การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิกต่างๆ ที่บริษัทอาจประกาศกำหนดและการออก Newsletter เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสมาชิกที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัทควรกำหนดช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้รับข้อมูลข่าวสารในช่องทางใด ทั้งนี้ บริษัทจะรับประกันดำเนินการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทได้ประกาศกำหนดให้ท่านสมาชิกทราบ
3. เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการหรือการเป็นสมาชิก การตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของลูกค้ามากจนเกินควร 4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี
6. กรณีได้รับความยินยอมเฉพาะเจาะจงจากสมาชิก ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยจุดประสงค์อื่นๆ

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีสถานะเป็นสมาชิก SF+ กับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในกรณีที่ท่านอาจกลับมาสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งภายหลังจากการยกเลิกสมาชิกภาพ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพิ่มเติมอีก 1 ปีภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสมาชิกภาพดังกล่าว นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษี บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะให้บริษัทต้องดำเนินการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่บริษัทได้รับเป็นความลับแต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะเพื่อการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่ท่าน และ (ii) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของ ข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดกิจกรรมขอแจ้งให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทราบว่า เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนและการยืนยันสิทธิของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ทางบริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล) ของท่าน ทั้งนี้ บริษัทรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ลงทะเบียนนี้โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การบริการแก่บริษัทในการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทจะทำลายข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวท้ายปีปฏิทินภายหลังการจัดกิจกรรมและได้ตรวจสอบและสอบทานจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีของบริษัทแล้ว

การเข้าร่วม Campaign กิจกรรมชิงรางวัลอื่นๆ

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลชื่อนามสกุลและข้อมูลการติดต่อ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ภาพถ่ายใบหน้าของท่าน) ที่ท่านได้ให้กับบริษัทเพื่อการติดต่อและยืนยันสิทธิในการรับรางวัลต่างๆ และในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการทำบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์์ในการบันทึกภาพการรับรางวัลของท่านเพื่อการประชาสัมพันธ์และการยืนยันการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทโดยตรงหรือผ่านช่องทางสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคุกกี้

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทว่า บริษัทจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในกระบวนการให้บริการแก่ท่าน ทั้งนี้ Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของท่านผู้เข้าชม Website ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลบันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งบริษัทใช้คุกกี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทอาจใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ต่อไปนี้
1. Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์และการให้บริการแก่สมาชิกผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
2. Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ท่าน เลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์มเพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ท่านได้มากขึ้นตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน
สำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น บริษัทขอชี้แจงให้ท่านทราบว่าทางบริษัทมีความจำเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าวเพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากบริษัทไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว บริษัทย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้และในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้ Cookies ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภท Cookies
แม้ว่าการใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการและการทำงานของเว็บไซต์แก่ท่าน แต่หากต้องการท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็น สามารถติดต่อได้ที่

ช่องทางการติดต่อ
SF SMART CALL 1349