ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีบน Application MAKE by Kbank รับบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง ผ่าน Application MAKE by Kbank

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดโปรโมชัน    
ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีบน Application MAKE by Kbank รับบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe จำนวน 1 ที่นั่ง ผ่าน Application MAKE by Kbank (จำนวนสิทธิ์ 3,000 สิทธิ์)  

ระยะเวลาโปรโมชัน                   
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม     
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และได้กรอกรหัสแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
- สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
- ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher SF Deluxe Seat ฟรี 1 ที่นั่ง ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เมื่อทำครบเงื่อนไข ดังนี้
1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ AT00101 ในขั้นตอนเปิดบัญชี
2. ลูกค้าทำภารกิจที่ 1 และ 2 ในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้

  •         ภารกิจที่ 1 : ทำธุรกรรมย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
  •         ภารกิจที่ 2 :ทำธุรกรรมโอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

                     1) โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ
                     2) โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเอง ไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
- ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
- มูลค่าของ SF Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 260 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 26,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ราคาบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe Seat ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้าใช้บริการ โดยแต่ละสาขาราคาจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเช็คราคาบน SF Application , SF Website และที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
- ลูกค้าสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium, Prime และระบบ 3D หรือสามารถเพิ่มส่วนต่างในกรณีที่ ภาพยนตร์เป็น Mega Blockbuster ได้
- ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe seat ผ่านช่อง SF Application , SF Website และที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub)
- งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
- กิจกรรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
- จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 5,000 ท่านแรกที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
- ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
- เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด 
- ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888 (815)

สาขาที่ร่วมรายการ              
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub)