Shazam! Fury Of The Gods Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดโปรโมชัน
Shazam! Fury Of The Gods Combo Set : ราคา 309 บาท
ประกอบด้วย Bucket Popcorn TIN 1 ถัง + แก้วน้ำลายภาพยนตร์ 44 ออนซ์ 1 แก้ว

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub