สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง THE LITTLE MERMAID ระบบปกติ ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ WETBRUSH - ORIGINAL DETANGLER DISNEY ULTIMATE PRINCESS ARIEL COMB BRUSH ลิขสิทธิ์แท้

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง THE LITTLE MERMAID ระบบปกติ ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ WETBRUSH - ORIGINAL DETANGLER DISNEY ULTIMATE PRINCESS ARIEL COMB BRUSH ลิขสิทธิ์แท้ มูลค่ารางวัลละ 545 บาท จำนวน 184 รางวัล รวมมูลค่า 100,280 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ประกาศและรับรางวัล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงื่อนไขการรับรางวัล WETBRUSH
•    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ www.sfcinema.com 
•    ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล promotion@sfcinema.com เท่านั้น หากแจ้งยืนยันสิทธิ์ทางอีเมลอื่นจะถือว่าสละสิทธิ์
               o    ระบุหัวข้ออีเมลยืนยันการรับรางวัลภาพยนตร์ THE LITTLE MERMAID x WETBRUSH
               o    ชื่อ-นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์
               o    ระบุแจ้งสาขาโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่สะดวกไปรับของรางวัล
•    ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และ สำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ และบัตรสมาชิก SF+ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
•    ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน และ ข้อมูลของสมาชิก SF+ เท่านั้น
•    ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจ่ายค่าภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัลให้กับทางบริษัทฯ
•    ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 
•    ผู้โชคดียินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
•    ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด