Lahn-Mah Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าโปรโมชัน
Lahn-Mah Combo Set จำหน่าย ราคา 299 บาท
ประกอบด้วย

  • Bottle Pet 32 Oz. พร้อมน้ำอัดลม จำนวน 1 ใบ
  • Popcorn Bucket 64 Oz. จำนวน 1 ถัง

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา