Minion X'mas Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชั่น  :  Minion X'mas Combo Set
ประกอบด้วย  :  ป๊อบคอร์น ขนาด 64 Oz.1  ถัง + น้ำอัดลม ขนาด  32 Oz.1 แก้ว  ราคาชุดละ 390 บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 5 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือทุกสาขา  ยกเว้น สาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี